SDM

SDM SPI UNIVERSITAS MULAWARMAN

 

1. Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oed, MA : Ketua
2. Abd. Gafur, SE., M.Si., Ak., CA., C.P.A : Sekretaris
3. Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si., Ak., CA : Anggota
4. Hj. Nurita Affan, SE., M.Si., Ak., CA : Anggota
5. Dr. Nur Arifuddin, SH., MH., C.L.A. : Anggota
6. Jauchar. B, SIP., M.Si : Anggota
7. Triana Sharly Permaisuri Arifin, ST., MT : Anggota
8. Muhammad Subhan, SE., M.Si., Ak., CA., C.P.A : Anggota
9. Berkah Johan Purwanto, SE : Staf
10. Sinta Sanjaya, SE : Staf
11. Muhammad Nadin, S.Sos : Staf
12. Rosnani, SE : Staf